NyföretagarCentrums pressrum     Sitekarta

Sök

Kvalitetspolicy

NyföretagarCentrum skapar framtidens företag

NyföretagarCentrums uppdrag är att stimulera till ökat nyföretagande och medverka till start av nya livskraftiga företag i Sverige. Verksamhet är rikstäckande och finns i fler än 200 kommuner.

NyföretagarCentrum erbjuder kostnadsfri och konfidentiell rådgivning som ser till nyföretagarens bästa.

Huvudprinciper

NyföretagarCentrum Sverige (Stiftelsen Svenska Jobs and Society) är moderorganisation för landets NyföretagarCentrum. Genom avtal garanteras att alla NyföretagarCentrum arbetar efter samma huvudprinciper. Detta för att säkerställa kvaliteten i rådgivningen och att alla arbetar mot samma mål – flera livskraftiga företag i Sverige.

 1. Verksamheten ska i huvudsak rikta sig till nyföretagare
 2. Rådgivningen ska vara av hög kvalitet och främja seriöst företagande
 3. Rådgivningen ska vara kostnadsfri, konfidentiell och verka för nyföretagarens bästa
 4. NyföretagarCentrum ska verka genom lokala nätverk
 5. Finansieringen av verksamheten ska i huvudsak och på lång sikt ske genom näringslivets ekonomiska insatser
 6. NyföretagarCentrums styrelse ska huvudsakligen bestå av representanter från lokalt näringsliv
 7. NyföretagarCentrum ska följa gällande kvalitets- och varumärkespolicy samt Code of Conduct
 8. Start, betydande förändring och avveckling av verksamheten ska ske i samråd med NyföretagarCentrum Sverige

Mätpunkter

Kvalitetsrådet följer fortlöpande kvalitetsarbetet bland annat genom ett antal mätpunkter såsom:

 • Nöjd Kund Index, NKI
 • Överlevnadsgrad efter 3 år
 • Kostnad per företagsstart
 • Andel privat finansiering av den totala finansieringen
 • Antal besökare och antal starter
 • Omsättning
 • Ökning/minskning av antal partners
 • Användningen av NyföretagarCentrums varumärke

Diplomering och certifiering

Genom Diplomering av rådgivare och Certifiering av varje NyföretagarCentrum säkras kvaliteten och att man arbetar efter huvudprinciperna.

Code of Conduct och diplomering av rådgivare

Nya rådgivare ska underteckna Code of Conduct innan de börjar som rådgivare.

För att bli diplomerad ska nya rådgivare:

 • Gå igenom och underteckna diplomeringsunderlaget tillsammans med styrelsens ordförande.
 • Delta i NyföretagarCentrum Sveriges introduktionsutbildning.
 • Följa rådgivningsprocessen på två skilda NyföretagarCentrum.
 • Klara kunskapstestet.

För att behålla diplomeringen ska man varje år delta på Rådgivare- och Ordförandekonferensen och/eller Regionträffen.

Certifiering

Certifiering krävs för att få arbeta under det gemensamma varumärket. Varumärket står för ett enhetligt arbetssätt och specificerad kvalitetsstandard.

För certifiering krävs att avtal med huvudprinciper är undertecknat och att NyföretagarCentrum följer:

 • Varumärkespolicy
 • Undertecknad Code of Conduct för rådgivare
 • Styrelseprofil
 • Befattningskrav för rådgivare

Vid väsentlig förändring av verksamheten ska ny certifiering ske. NyföretagarCentrum Sverige ska informeras i samband med rekrytering av ordförande och rådgivare.

Som ägare till varumärket beslutar NyföretagarCentrum Sverige om ett NyföretagarCentrum har rätt att använda varumärket.

Kvalitetsråd

På uppdrag av styrelsen för NyföretagarCentrum Sverige arbetar ett Kvalitetsråd, som består av erfarna rådgivare. De verkar som kvalitetsrevisorer/coacher, följer mätpunkterna, och följer upp att alla NyföretagarCentrum arbetar enligt våra huvudprinciper.

Kvalitetsrådet ska vara en länk mellan NyföretagarCentrum Sverige och landets NyföretagarCentrum och ska vid behov kunna erbjuda stöd och hjälp för att underlätta certifiering och diplomering. Insatserna riktas särskilt mot NyföretagarCentrum som inte uppfyller kvalitetskraven.